Formy geologiczne a budownictwo

Nie da się zaprzeczyć, że rzeźba terenu determinuje budownictwo w danym regionie. Nie da się wybudować domu na podmokłych terenach, jak i na zbyt stromym stokach. Budownictwo mieszkalne jest ściśle skorelowane z rzeźbą terenu i formami geomorfologicznymi. Formy geomorfologiczne na obszarze Zakościela związane są przede wszystkim z działalnością Pilicy, głównie z jej akumulacyjną rolą – np. równiny zalewowe i nadzalewowe wieku holoceńskiego. Zajmują one stosunkowo rozległy teren omawianej miejscowości. Powierzchnia doliny Pilicy jest raczej płaska, aczkolwiek w niektórych miejscach zdarzają się niewielki deniwelacje. Terasa nadzalewowa pierwsza (6-10 m n. p. rzeki), rozciąga się praktycznie wzdłuż całego lewego brzegu rzeki. Po stronie południowej koryta rzecznego, gdzie wielkimi połaciami rozciąga się terasa nadzalewowa druga. Krawędzie wysoczyzny i terasy widoczne są szczególnie po południowej stronie doliny Pilicy. Formy i procesy stokowe występują w strefie krawędziowej wysoczyzny, po lewej i po prawej stronie doliny rzeki. W Zakościelu znajdują się wychodnie skał żelazistych piaskowców, pochodzące z okresu środkowej jury (165 mln. lat). Najlepiej są one wyeksponowane na terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Skarpa Jurajska” koło kościółka św. Idziego. Należy zwrócić uwagę, iż większość domostw znajduje się po stronie Pilicy, co tylko potwierdza tezę, że bezpieczniej jest budować domy na płaskim terenie, niezagrożonym osuwiskami.

Dodaj komentarz