Rzeźba terenu

Region, w którym leży Inowłódz stanowi wschodnią granicę Wyżyny Łódzkiej – jako jednostki geomorfologicznej. Na tle podziału jednostek geomorfologicznych Polski wg S. Gilewskiej z 1991 roku Inowłódz leży w obrębie prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego, podprowincji Nizin Środkowopolskich, makroregionu Niziny Południowomazowieckiej i mezoregionu Równiny Piotrkowskiej. Na postawie mapy geomorfologicznej można odczytać, jakie formy geomorfologiczne w głównej mierze budują powierzchnię sołectwa. Obszar Inowłodza to teren nizinny, urozmaicony w kilku miejscach formami polodowcowego oraz rzecznymi. Jest to równina, która nachyla się w kierunku wschodnim. Ponadto teren, na którym znajduje się Inowłódz jest wyniesiony niż obszar po prawej stronie Pilicy. Północny stok dolinny jest stromy, urozmaicony licznymi formami erozyjno-denudacyjnymi, w wielu miejscach podcinany bezpośrednio przez Pilicę. Zbudowany jest głównie z piasków wodnolodowcowych i glin zwałowych. Formami pochodzenia typowo lodowcowego w Inowłodzu jest wysoczyzna morenowa płaska, znajdująca się na częściowo w obrębie wyżej wymienionej miejscowości. Jednakże udowodnienie wieku rzeźby polodowcowej sołectwa jest trudne – nie da się jednoznacznie stwierdzić czy jest ona pozostałością po zlodowaceniu odry czy warty. Rzeźba terenu na ogromny wpływ na budownictwo w tym regionie. Obszar po lewej stronie jest niechętnie rozpatrywany pod kątem budowania domów.

Dodaj komentarz